Gratis verzending

VRAGEN?

003214610096

Winkelwagen

0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en condities Sluitaan.com:

1- De consument verklaart alle nodige informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze
voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan
1.1- Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van prijswijziging en typefouten, Sluitaan.com behoud het recht om na de bestelling de
klant te verwittigen van prijs stijging alsook prijsdaling.
Onder geen enkele voorwaarde is SLuitaan.com eraan gebonden om de producten te verkopen aan de prijs die op het moment van bestelling is
vastgelegd.
2- Klachten omtrent de conformiteit of zichtbare gebreken opgelopen tijdens de levering moeten ons schriftelijk of telefonisch gemeld worden
binnen de vijf dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
3- Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven ze ten allen tijde
eigendom van Sluitaan.com.
4- Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering
laat de klant niet toe de bestelling te annuleren of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
5- In onze verkoopsprijzen zijn alle taksen, auteursrechten of ander belastingen inbegrepen, recupel wordt aangerekend zodra u een product in
het winkelwagentje plaatst.
6- In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
7- De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan hem toevertrouwde
materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze
firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk
overeen dat de verplichtingen van Sluitaan.com een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal de
verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn eigen fout of nalatigheid of deze van zijn aangestelden, zelfs in geval van een grove fout,
enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.
8- In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet
consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant
zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,…, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel
beschadigd raakt,…, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra vb. de
verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen
worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek om het eventueel reeds betaalde
terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde
termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten, Indien de klant reeds had
betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een
rekeningnummer door hem op te geven.
De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op
te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."
9- Foto’s op onze website zijn indicatief en niet bindend. Deze beelden kunnen iets afwijken van de producten die op een later tijdsstip geleverd
worden dan van wanneer
de foto's zijn geplaatst op de website. Ook de fabrikant gebruikt soms andere foto's voor producten buiten Europa om hun database mee aan te
vullen.
10- Indien de koper de goederen niet afhaalt binnen 30 dagen, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van dat termijn
de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in
afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
11- Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit
ook, een interest van 15% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire
schadevergoeding van 10% met een minimum van 200,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
12- Op alle producten geldt er een standaard garantie van 2 jaar Carry-In , tenzij er ander voorwaarden gelden door de fabrikant. Garantie is
enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en indien de goederen in hun originele verpakking, inclusief drivers en
handleidingen worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Fysiek beschadigde (verbrand, gebroken ,
overclocken en door weersinvloeden beschadigde producten, zoals onweer.) vallen niet onder garantie.
13- Elk defect onderdeel dat wordt teruggestuurd moet worden voorzien van een RMA nummer, deze kan worden aangevraagd worden op onze
website.
Bij het versturen van het product in hun originele verpakking moet er een copy van de aankoop factuur voorzien worden en het RMA-nummmer
moet duidelijk zichtbaar op de verpakking (niet de verpakking van het product) zijn aangebracht.
14- Indien er producten worden binnen gebracht/verzonden als defect en indien er na interne controle blijkt dat deze producten toch niet defect zouden zijn,
zal deze op kosten van de klant worden terug verzonden ( afhaling is natuurlijk zonder kosten).
15- Indien een product wordt binnen gebracht dat defect is dient er een duidelijk beschrijving van het defect te worden meegeleverd. Bij gebreke
hieraan wordt het product op kosten van de afzender teruggestuurd.
16- Het terugsturen van een product onder garantie of gebruik makende van het retourrecht is op eigen kosten en zal niet terug vergoed worden aan de eindgebruiker.
Het terug sturen van een artikel aan de eindgebruiker onder garantie na omruiling of reparatie verloopt op kosten van Sluitaan.com.